مسئولیت شناسی کودکان

مسئولیت شناسی کودکان

آموزش مسئولیت پذیری به کودکان یکی از مهم ترین وظایفی ایت که بر دوش والدین است

نکته اول هرگز کودکان رادست کم نگیرید

اغلب والدین کارهایی را که کودکان قادر به انحام شان هستند پایین تراز حد واقعی در نظر می گیرند آن ها حتی ممکن است کارهایی رابرای کودکانشان انحام دهند که خود آن ها به خوبی قادر به انجامش هستند .

نکته دوم :وظایفی رابه کودک واگذار کنید که مناسب سن وی باشد

اگر وظیفه ای که به او می دهید برای سنش مشکل باشد تاامید ودلزده خواهد شد دراین وضعیت کودک دچار عدم اعتماد به نفس می گردد اما اگر کارها طوری باشند که کودکاز عهده انحام آن ها به خوبی برآید به این ترتیب تشویق می شود ومی خواهد مسئولیت های بیشتری رابه عهده گیرند .

نکته سوم : کارهای ساده رابه کودکان واگذار تمایید

کودکان خردسال عادت دارند به محدوده کوچکی توجه کنند بنابراین انجام کارهایی رابه او بسپارید که در یک محدوده کوچک باشد تا اوراخسته نکند .

نکته چهارم :مشخص کنید انتظار دارید کودک چه کاری انجام دهد

درواقع به اونشان دهید چگونه این کار راانجام دهد .

نکنه پنجم : به حای حملات منفی از جملات مثبت استفاده کنید

مثلا به جای اگر لباس های مهمانی رادر نیاوری …از این عبارت استفاده کنید اگر می خواهی بازی کنی اول باید لباس های مهمانی رادر آوری بدین ترتیب اگر چند بار این جملات راتکرار کنید انجام این کارها برای کودک به شکل عادت در می آید ودیگر نیازی نیست کارهارا مرتب به اویادآوری کنید .

نکته ششم :در هر شرایطی خونسردی خود را حفظ کنید

بروز خشم وعصبانیت فقط کارها را دشوارتر می کند اگر فرزندتان تمایل ندارد کاری راانحام دهد به طور واضح وفقط یک بار دیگر کاری راکه قرار بوده انجام دهد به او یاد آوری کنید بهتر است همراه شوخی باشد در مواقعی نیز که فرزندتان کارها را با شلوغ کاری انجام می دهد به جای بروز خشم برای او مشخص کنید این شلوغ کاری ها فقط برای یک بار قابل تحمل اند وبرای بار دوم تنبیه در پی خواهند داشت .

نکته هفتم : کودک باید عواقب اشتباه یا سهل انگاری خود رابپذیرد

باید از انتخاب خود درس بگیرد .بنابراین کاری کنید عواقب سهل انگاری یا اشتباهش را بپذیرد .

نکته هشتم :تصیحح کردن ناخودآگاه این پیام رابه کودک منتقل می کند که تلاشش بع انداره کافی خوب نبوده است بنابراین به جای توحه به مقدار کاری که انجام داده است .به تلاشش توجه کنید واز سرزنش کردن او نیز بپرهیزید سرزنش کردن سبب می شود کودک تصور کند هرگز نمی تواند شما را راضی نگه دارد بنابراین دست از تلاش بر می دارد به یاد داشته باشید با گذشت زمان کودک در کارهایش مهارت پیدا می کند برآن ها مسلط می شود واز عهده انجام کارها بهتر بر می آید .

نکته نهم :تاکید کنید در قبال انحام کارهایش پاداشی دریافت نمی کند

کودک باید بداند مانند دیگر اعضای خانواده وظایفی دارد که باید انجام بدهد بدون این که انتظار پاداشی داشته باشد البته تشویق های کلامی رافراموش نکنید ورفتارهای پسندیده فرزندتان راجلوی خودش به زبان بیاورید این کار باعث می شود باشوروشوق بیشتری دوباره آن کار راتکرار کند ودر خاطرش ماندگار شود .

فراموش نکنید خودتان الگوی خوبی بزای فرزندان عزیزتان هستید در مسئولیت پذیری

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید