هوش وخلاقیت

هوش وخلاقیت

اول می پردازیم به تعریف خلاقیت
هر کس بانگرش خاص به خلاقیت می نگرد وآن رااز منظر خودش تعریف وتفسیر می کند بااین حال هر شخص ممکن است تعریفی از خلاقیت داشته باشد که واژه نوآوری رانمی تواند ازآن حذف کند این واژه در زبان انگلیسی معنای creativityرا می رساند ودر ترجمه فارسی به معنی نوآوری ،ایجاد ،آفریش وابداع است شخص باترکیب حذف کردن وشیوه های دیگر دست به ایجاد پدیده ای نو می زند یا قسمتی از مجهولات این طبیعت رابه مردم می شناساند بعضی عا نیز بااستفاده از این استعداد دست به اکتشاف واختراع باهم فرق دارند آنجا می دهد ویک پدیده نو ،مثلا یک اثر جدید رابه وجود می آورد اختراع است ولی موقعی که پدیده مجهولی رااز دل طبیعت بیرون می کشد
(مثل برق )اکتشاف کرده است

در هر صورت خلاقیت یکی از اصلاحات است که ارائه تعریف دقیق وعلمی از آن مشکل است وسعی شده آن رابا واژه های خاص ونمونه های مشخص تعریف کنند وبراساس آن نمونه ها ومعیارها رفتار خلاق رااز دفتار غیر خلاق مشخص سازید

برای نمونه به نظر خواهی برخی از افراد درباره تعریف خلاقیت توجه کنید

خلاقیت ،یعنی دست دادن باآینده خوب

خلاقیت ،یعنی غیر ممکن ها راممکن کردن

خلاقیت ،یعنی یک به اضافه دو می شود پنج

خلاقیت ،یعنی خلاف عادات حرکت کردن

خلاقیت ،یعنی مبارزه علیه ترس های انسانی

خلاقیت ،یعنی شناسایی ابعاد وزوایای پنهان خویشتن

خلاقیت ،یعنی همیشه وهر روز سیب سرخ داشتن

خلاقیت ،یعنی چشم ها راشستن وجور دیگر دیدن

خلاقیت ،یعنی اندیشه نو ،احساس نو ورفتار نو

وهزاران تعریف تخیلی وواقعی دیگر….

به هر حال سعی خواهیم کرد در جریان تشریح مفاهیم تعریفی در مورد خلاقیت ارائه دهیم تا بتوانید از همین امروز دست به کار شوید وبه مرور زمان این مفهوم رادر زندگی خویش شناسایی کنید ودر هر رشته وتخصصی که هستید آن رابه کار گیرید

اگر می خواهید جاویدان بمانید وجامعه  را به جنبش وادارید خود رادست کن نگیرید اگر می خواهید اثری جاودان در تاریخ به جا گذارید به استعدادهای خود فکر کنید واگر می خواهید فردی مؤثر باشید خلاقیت های خود راشکوفا سازید

فکر نکنید که یک دست صدا ندارد از نظر یک فرد خلاق یک دست هم صدا دارد ادیسون یک نفر بود وجهانی رامدیون خود کرد

درعرصه خلاقیت یک دست هم صدا دارد برای تحولی بزرگ در جهان وخلق آثار جدید نیازی به همه اقشار جامعه  نیست یک فرد خلاق به تنهایی مس تاند نیاز ندارد می تواند مکتشف مخترع یاخالق آثار جدید باشد

 فرد خلاق به توجه وکمک همه قشرهای جامعه نیاز ندارد بلکه بر عکس خودش به تنهایی بر جامعه تاثیر بسیار می گذارد پس از هم اکنون به فکر رشد وشکوفایی خلاقیت خود باشید

اگر می خواهید دنیا رامتحول کنید نخست از خود شروع کنید .

هوش وخلاقیت

موضوع حائز اهمیت آن است که باهوش بودن با خلاق بودن برابر نیست این تصوری اشتباه است زمانی که می گوییم فلانی شاگرد ممتاز است منظور همان فرد آفریننده نیست نه اصلا این طور نیست شما برای ایجاد وابداع ونو آوری به هوش بالا نیاز دارید فرد خلاق ممکن است شاگرد ممتاز هم باشد اما شاگرد ممتاز بودن حتما دلیل خلاق بودن نیست

خلاقیت مهارتی است که باتمرین های زیاد نی توانید خود را در مسیر آن به جریان بیندازید وآن راپرورش دهید خلاقیت قابلیت رشد وپرورش دارد هوش در شکوفایی خلاقیت مؤثر است اما هر فرد (حتی باهوش متوسط)می تواند این استعداد رادر خود شکوفا سازد

نکته دیگری که باید بدان توجه کنید این است که بعضی از افراد ابررایانه ها رابرتر از توانمندی مغز انسان می دانند رایانه ها هر قدر که پیشرفته باشند باز در زمینه خلاقیت ونوآوری دستاوردتفکر خلاق انسان هستند

توانایی فکری از نظر به کارگیری آن در چهار مرحله زیر حرکت می کند :

  1. توجه وجذب اطلاعات
  2. ثبت ونگهداری اطلاعات
  3. توانایی قضاوت ،تجزیه وتحلیل واستدلال
  4. خلاقیت ونوآوری ،قدرت پیش بینی ،ایجاد گری ،نوآوری وآفرینندگی

ابر رایانه ها سه فعالیت اول را انجام می دهند اما هرگز نمی توانند همپای انسان دست به ابداع وخلاقیت بزنند در واقع خود آنان محصول مرحله چهارم (خلاقیت ونو آوری )انسان هستند

انسان موقعی که به تاریخ گذشته خود برمی گردد می بیند آنچه راروزی رؤیا وآرزوی خود می پنداشته امروز بسیاری از پدیده ها فردا برای نسل آینده واقعیتی بیش نیستند

زمانی انسان در آرزوی پرواز وحرکت در فضا بود وامروز این رویا تحقق بافته است انسان امروز نیز رویاهایی در سر دارد که در آینده به واسطه خلاقیت وتوآوری به واقعیت می پیوندند

بنابراین نتیجه گیری می کنیم که بسیاری از غیر ممکن ها به واسطه پرورش خلاقیت ممکن خواهند شد از این استعداد رادر خود شکوفا سازید باکمی آگاهی وتمرین می توانید آن رافعال کنید وزندگی خود رااز حالت سکون ویکنواختی خارج سازید

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید