علاقمندی کودکان به کارهای گروهی

علاقمندی کودکان به کارهای گروهی

آماده کردن کودکان برای ورود به اجتماع وبر خورد با گروه هم سالان ازجمله نکات مهمی است که به وسیله والدین به کودکان آموزش داده شود

تصور کنید که فرزند شما درحال بازی فوتبال است وشما نیز در حال تماشای بازی فرزند خود هستید تا رابطه خود را با فرزندتان به گونه ای تنظیم کنید که کودک شما تصور کند که شما همیشه در کنار او هستید این نوع تفکر می تواند به بخش های دیگر زندگی فرزند شما منتقل شود ودر عین حالی که شما در کنار او حضور ندارید او احساس تنهایی ویا ضعف نخواهد کرد

سعی کنید همیشه از جملات روحیه بخش برای کمک به فرزند خود استفاده کنید .زمانی که در زمین بازی می کند به او بگویید شوت خوبی بود پس ازاین است که می توانید نقاط ضعف اورا به وی گوشزد کنید دراین صورت گیرایی او افزایش پیدا خواهد کرد

در زمانی شما شاهد فعالیت فرزند خودتان در یک گروه هستید سعی کنید تا از داشتن نگاه انفرادی به گروه خوداری کنید این درست است که او فرزند شما است واز همه مهم تر است اما در صورتی که احساس کند که شما در جمع به نتیجه کلی نیز توجه دارند سعی می کنید با همکاری با دیگران نتیجه کلی گروه را بهبود دهد از این طریق شما حس کار گروهی وی را بهبود خواهید داد.

به هیچ وجه سعی نکنید که نکات منفی واشتباهات اورا در جمع مطرح کنید کودکان ازاین حرکت که به نوعی موجب سرافندگی آنان در جمع می شود متنفر هستند وممکن است واکنش های منفی شدیدی را بهاین امر نشان می دهد

سعی کنید تا با او به صورت خصوصی در مورد اشتبا هات ومشکلاتش صحبت کرده وسپس راه صحیح را به او نشان دهید

یادگیری مشارکتی یک روش تدریس موفق در گروه های کوچک است ودر این روش ,در هر یک از گروه ها ,کودکان با توانایی های متفاوت وبا استفاده از فعالیت های یادگیری گوناگون درک خود رانسبت به موضوع بالا می برند

یادگیری گروهی

یادگیری یک فرآیند اجتماعی است وفعالیت های یاد گیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه واطلاعات حیانی است .این فکر راژان پیاژه که از محققان پیشگام در زمینه تعیین تجول فکر به شمار می رود تایید می کند

پیاژه نشان داده است گخ بیشتر آموخته های مهم ما حاصل تعامل با دیران است .اگر کودکان در مورد یک کتاب یک تکلیف وبا یک مسئله فقط نظرات واکنش ها وپرسش های خود راداشته باشند .یادگیری آنان به اندازه ی زمانی که به نظرات دیگران میز دسترسی داشته باشند .پر بار نخواهد بود عمده ترین هدف این روش کوشش برای دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است .

امروزه می بینیم که بیشتر فعالیت های یادگیری از *طریق هم یاری ترغیب می شود .زمینه ی دانشی وعاطفی واجتماعی به هم پیوند می خورند وجنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرار می گیرند.روش های آموزشی فردی ورقابتی در برنامه ی آموزشی جایگاه خاصی دارند ولی باید به وسیله یادگیری مشارکتی متعادل گردند .هریک از اعضای گروه ,نه تنها مسئول یادگیریآن چیزی است که تدریس شده است بلکه مسئول کمک به یادگیری سایر اعضای گروه خود نیز هست تا بدین تربیت فضا از پیشرفت تحصیلی ایجاد شود .

تحقیقات نشان می دهد که وقتی دو عنصر کلیدی یعنی اهداف گروهی ومسئولیت فردی یا هم مورد استفاده قرار گیرد ونتایج پیشرفت تحصیلی کاملا مثبت ومحرز می شود وکودکانی که با هم کار می کنند یکدیگر را دوست خواهند داشت وبیشتر کودکان کلاس که دارای ناتوانایی های یادگیری هستند در اثر استفاده ازاین راهبرد با سایر هم کلاسی های خود در کلاس روابط بهترییدا می کنند .

به باور ویگوسکی ,فرآیندهای عالی ذهنی در انس+ان ازراه تعامل اجتماعی شکل می گیرد پیروان نظریه ی سازندگی نیز بر همین باورند وبنابراین مشارکت اجتماعی یکی از شرایط مهم یادگیری به شمار می روند طبق این باور,بسیاری از مسائل را که هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمی تواند آن ها را حل کند از طریق تبادل اندیشه ومشارکت گروهی یادگیرندگان حل می شوند .در گذشته این گونه تصور می شد که کلاس ساکت وآرام که کودکان تنها به سخنان معلمان گوش می دهند .بهترین فضا وشرایط را برای یادگیری دانش آموزان فراهم می آورد .به دنبال تجدید نظردر برنامه های درسی,یادگیری مشارکتی بر سازماندهی کودکان گروه های کوچک برای کمک به یکدیگر در یادگیری وکشف پدیده هاست .برای تشویق یادگیرندگان به مشارکت باید از آنان خواست تانظریات خود را بیان کنند وبه نظیات دیگران نیز گوش فرا دهند .هم چنین باید به آنان آموخت که از اندیشه ها ونظریات خود دفاع کنند ودر عین حال به اندیشه ها ونظریات دیگران احترام بگذارند .

به منظور داشتن یک کار گروهی موفق مهم ترین عامل ,آموزشی کار به کودکان می باشد که باید هدف مشترک در کار گروهی رابدانند وبا تقسیم کار ,وظایف واختیارات آشنا شوند.

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید