حقوق شهروندی کودکان

حقوق شهروندی کودکان

کودکان گل های شکفته ای در زندگی هستند که برای قدم نهادن در زندگی اجتماعی نیازمند آموزش هستند که یکی از آموزش های مهم وراهبردی برای کودکان حقوق شهروندی است حقوقی که بادانستن آن می توان از بسیاری از ناهنحاری ها سوء استفاده ها وجرائم جلوگیری وجامعه ای قانون مدار تربیت کرد

باتوجه به این که آموزش در دوره کودکی بیش از دوره های دیگر نهادینه می شود ودر عمق روح وجان کودکان اثر می گذارد لازم است برای کودکان نیز آموزش هایی در عرصه حقوق شهروندی وقانون مداری ارائه شود با توجه به این که کودکان در دوران کودکی خود بامنابع مختلف آموزشی سر وکار دارند لازم است این حقوق بازبان کودکان به آن ها آموخته شود

خانواده ,امن ترین وسالم ترین کانون برای رشد کودک محسوب می شود از این رو لازم است در چنین کانونی آموزش های اولیه برای هوشیاری کودکان در برابر حقوق شهروندی وخطرات بی توجهی به قانون ارائه شوددر این عرصه تامین محصولات فرهنگ وخوراک فکری برای کودکان می تواند تاثیر به سزایی در اموزش های اولیه باشد

اکر از ابتدای دوران کودکی ,آموزش های لازم برای رعایت حقوق شهروندی دیگران در اختیار کودک قرار بگیرد این آموزش ها به مراتب ماندگار تراست

احترام به دیگران رعایت حقوق یکدیگر خودداری از توهین وبی احترامی به شهروندان رعایت ادب در کلام توجه به افراد سالمند محبت به سایر کودکان و…..ازمواردی است که می توان به کودک آموزش داد وآن رااز سنین کودکی نهادینه ساخت .متاسفانه در بسیاری از موترد ناآکاهی وبا اعتماد بی جا زمینه بسیاری از سوءاستفاده ها وناهنجاری ها رابه وجود می آورد همان گونه که باید به کودکان آموخته شود در مواقعی که در منزل تنها هستند بادر اختیار قرار دادن اطلاعات وبا اعتماد تا به جا به افراد ناشناس خانه رابه محلی تاامن برای ورود اسن گونه افراد مهیا می کند

همچنین باید به کودکان آموزش داد که درحقوق شهروندی در برابر خطرات موجود در جامعه آگاه باشند وموارد مشکوک رابه خانواده بگویند وبی هیچ بیم وهراسی خانواده فضایی امن برای بیان گفته های خود بشمارید

اگر چه آموزش های کلامی نقش مهمی در تربیت کودکان وفراگیری حقوق شهروندی دارند .امارفتار وعمل والدین ومربیان بهترین فضای آموزشی رادر اختیار کودکان قرار می دهد به همین دلیل لازم است ابتدا با پایبندی به حقوق شهروندی وتوجه به حقوق دیگران آن رادر کودکان نیز نهادینه کنیم وفرهنگ حقوق شهروندی رادر مقام عمل به فرزندانمان آموزش دهیم اگر شیوه ها وسبک های زندگی خود رابر اساس روش های تربیتی واخلاقی در اسلام منطبق سازیم بسیاری ازآموزه های مهم در جامعه فرهنگ ساز ی می شود وحتی حقوق شهروندی نیز مبتنی بر اخلاق اسلامی وشیوه های دینی در جامعه تبیین می شود دین اسلام حقوق مشخصی رابرای کودکان معین کرده است که اگر در خانواده به عنوان رکن مهم جامعه به این حقوق توجه شود کودکانی باروش های اسلامی تربیت خواهند شد که هرگز به حقوق دیگران تعدی نمی کنند بلکه شیوه های بهتر زیستن را فرا می گیرند وجامعه ای سالم وایمن با چنین تفکر وتربیتی ساخته می شود .

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید