تمرکز

تمرکز

تمرکز یعنی کنترل ذهن روی موضوع خاص که به اختیار انجام شود.

تمرکز:عاملی هست که بشدت در زندگی تاثیر گذار است .تمرکز یکی از مهمترین عواملی است که کیفیت وراندمان انسان ,درهر کاری مخصوصا یادگیری رابه شدت افزایش می دهد .در واقع هرکسی که در هر رشته ای وهر کاری به موفقیت های بزرگی دست می یابد ,قطعا یکی از رمزهای موفقیت اورا می توان قدرت تمرکز دانست

بین صد هزار نفر توقاره هاانجام شده است که عامل موفقیت آنها تمرکز می باشد به صورت مشترک روی تمرکز دقت کرده بودند این صد هزار نفر گفتند که تمرکز خیلی کمکشون کرده است کسانی که نمی توانند خوب مطالب را به یاد بسپارن یعنی وقت خواندن تمرکز نداشتند.

توصیه می شود که هرروز صبح 15دقیقه مراقبه داشته باشید
فرآیند تمرکز در مطالعه کردن آماده سازی قبلی داشته باشید جای که می خواهیم مطالعه کنیم آماده وبی سروصدا باشد ازاینترنت وگوشی وتلویزیون دور باشیم چون بهتر می توانیم تمرکز کنیم وزمانی رواز دست ندادیم وعوامل بیرونی رو دور کنیم چه از خود چه در مطالعه چه در زندگی.

همه ی افراد وقتی قصد دارند کاری انجام دهند ,در ابتدا وبه صورت خودآگاه ,توجه ذهن خود رابه آن کار معطوف می کنند ,اما عوامل مختلفی مثل هیجانات ,احساسات وعلایم ونشانه های درونی وبیرونی ,به صورت تاخودآکاه توجه ذهن رااز موضوع اصلی پرت می کند وبخشی ازتوان وقدرت ذهن رابه تحلیل خود اختصاص می دهد.

چون همچی زنجیر باربهم وصل است حلقه های زنجیر خود رامحکم کنید که یکی حلقه های زنجیر برای موفقیت تمرکز می باشد .

بهتر است دریک زمان دو کار راهمزمان انجام ندهید مثل مطالعه کردن وموسیقی گوش کردن چون مطالعه کردن همراه باتلویزیون وموزیک کاملا اشتباه است وهیچ نتیجه ای خوش آیندی نمی گیرید.

تمرکز خودتان روی یک موضوع اختصاص دهید افزایش تمرکز :اولویت بندی کنید تا نتیجه بهتری بگیرید هر چقدر کارها رابرای روزمره با اولویت انجام دهید موفق تر می شوید. شب ,قبل از خواب حتما برنامه ریزی کنید

انگیزه داشتن درمطالعه یکی از تکنیکهای تمرکزاست اگر درس رادوست داشته باشید راحت تر می خوانید اما اگر انگیزه نداشته باشید درس رانمی خوانیدپس بهتر است تمرکز کنید وانگیزه داشته باشید تا نتایج بهتری بگیرید

هیچ راضی بین افراد موفق وغیر موفق وجود ندارد بجز تمرکز کردن چون افراد موفق همیشه تمرکز می کنند

قدم های کوچک داشته باشید در کارهایتان مثال :برای مطالعه کردن فصل فصل بخوانید .چون اگر بگید باید تموم کنم هیچ وقت تمومش نمی کنید همیشه فکرهای بزرگ کنید اما از کوچک شروع کنید.تمرکز فراموش نشود.

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید