اتاق حافظه

اتاق حافظه

اتاق حافظه یکی از معروف ترین وموفق ترین تکنیک های نقویت حافظه محسوب می شود واتاق حافظه باعث فعال شدن هر دو نیمکره مغز می گردد .زیرا نظم ودقت رابا تخیل وزیبایی گرایی در هم می آمیزد .

رومیان باستان مردمانی بسیار دقیق ومنظم بودند وتمایل زیادی به یادگیری داشتند در واقع آنها ابتکارات جالبی در رابطه باتقویت حافظه برای به رخ کشیدن هوش ومهارت خود داشتند .این تکنیک ترکیبی از روش های ارتباطی واتصالی می باشد که به شما این مکان را می دهد تا بتوانید هر جیزی را که می خواهید در خانه ی رویاهایتان قرار دهید .

وقتی وارد این خانه اتاق خافظه می شوید . جزءبه جزءآن رابه هدف تصور کنید . خودتان رادر نظر بگیرید که از درحیاط عبور می کنید .از پله های ورودی بالا می روید ووارد خانه می شوید وقتی دارید اتاق تان رامی چینید .از قوهی تخیل خود کمک بگیرید ویک یک اجزاءآن رادر ذهن تصور کنید.

در روش اتاق حافظه نیز مواردی که در اتاق قرار می گیرند تبدیل به محرک های حافظه می شوند که همواره ثابتند وباید مواردی راکه می خواهید به ذهن بسپارید به نوعی به آنها ربط دهید .

مثلا اگر می خواهید یادتان باشد که برای تعطیلات آخر هفته حتما کفش های اسکیت تان رابا خود ببرید ,یک پسر بچه ی شیطان راتصور کنید که در حال اسکیت روی میز مرمری است وباعث می شود که جام ها به هوا پرتاب شوند .

مزیت های روش اتاق حافظه عبارتند از :

*این روش به صورت طبیعی باعث به کارگیری تمام اصول حافظه می گردد.

*اساس این روش تخیل می باشد بنابراین شما می توانید هر چیزشگفت انگیزی راکه می خواهید دراین اتاق جای دهید .

*اعتقاد شما به اینکه اجزای این اتاق مال شماست ,باعث می شود که ذهن وحافظه ی شما به نحوی عمل کنند اگر بخواهید بتوانید آنها را بدست بیاورید .

*این روش نیازمند نظم وترتیب است باعث فعال شدن نیمکره راست مغز می گردد.

*این روش هیچ حد ومرزی وجود ندارد وهمین دلیل قوه تخیل راتقویت می کنند .

روش اتاق حافظه درعمل

بسیاری از افراد پس ازتمرین این روش ,به این نتیجه می رسند که اناق حافظه روش بسیار مفییدی است .اگر شما هم نقاشی کردن رادوست دارید این روش راه بسیار مناسبی برای تقویت حافظه است سعی کنید طرحی از یک اتاق وموارد درون آن بکشید تاموقعیت ونحوه ی قرار گیری هر چیزی در حافظه ی شما ثبت می شود پس از آن می توانید هرچیزی راکه می خواهید به خاطر بسپارید به یکی اازاین اشیاءربط دهید .

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید