آیا چپ دستی یک اختلال است ؟

آیا چپ دستی یک اختلال است ؟

اگر بخواهیم پاسخ دهیم شاید اشتباه نکرده وبیراهه نرفته باشیم بایدبپذیریم که 6سالگی وسن ورود به کلاس های آمادگی (وحتی در برخی مواقع پایه اول )سن شناسایی ویژگی های کودکان نیست .کودک شما اگر دست چپ بوده باشد .شما باید از همان سال های سخت زندگی وی متوجه آن شوید مثلا کودک چپ دست .غذا رابا دست چپ خود می خورد وار دست چپ خود برای بازی های کودکانه وحتی بلند شدن از زمین بیشتر استفاده می کند واین مسئله به مشکل مشخصی از همان اول آشکار است چپ دستی عیب نیست وکودک براساس فراوانی که از مغز خود می گیرد .عمل می کند واین کار یک عمل غیرارادی است .البته می تواند کودک چپ دست رابا آموزش وانجام یک سری از فعالیت های ارادی ا وادار کرد بادست راست خود نقاشی بکشد ومشق بنویسد .ولی این امر بافطرت وخصوصیات بیولوژیکی او مغایر است .

وظایفی بر عهده والدین ومدارس واجب است که در مدارس باید این قبیل کودکان سریعا شناسایی شده ودر فعالیت های مدرسه مورد توجه قرار گیرند .به طور مثال اگر این دانش آموزدر نیمکت می نشیند .برایشان براساس فضای کلاس محلی انتخاب شود که بتواندبه راحتی بنویسد .در آموزش مفاهیم چپ وراست معلمان ووالدین باید دقت کنند از مثال هایی مانند (دستی راکه با آن غذا می خورید دست راست می گویند و….)استفاده نکننند این مثال ها ,استثناءپذیرند برای این منظور میتوان به قسمت راست بدن کودکان علامت خاصی همچون ستاره وابزارهای تزیینی نصب کرد ودست وقسمت چپ رانیز به وسیله علامت دیگری مشخص نمود ونامگذاری دست چپ وراست به این علامت ها اشاره کرد.

چپ دست بودن همانند راست دست بودن یک وضعیت طبیعی است وابدا عیب ونقص نیست وچپ راست بودن مطلقا تفاوتی باهم ندارند.

بسیاری از اولیا کودک رامجبور می کنند که اگر دست چپ هستند بادست راست غذابخورند یامشق بنویسند که این کار کاملا اشتباه است . وکودک خود رااز بقیه جدا می داند,وظیفه اولیاء ومعلم است که نباید این احساس اوراتقویت کنند .معلمان باید به این دانش آموزان بگویند که بسیاری از بازیکنان فوتبال والیبال چپ دست یاچپ پا هستند .اجبار کردن به یک چپ دست مساوی است باتغییر روند زندگی اووراندن اوبه عقب واز فایده انداختن اوفشار والدین ومعلمان به کودک چپ دست ماهیچه ها ومغز چنین طفل راگیج کرده واز فعالیت وتفکر صحیح باز می داردواوبه تدریج احساس حقارت وناامنی می کند .

پس لازم است که به فرزند چپ دست خود فشار وارد نکنید واحازه دهید زندگی طبیعی خود راادانه دهد که نتیجه پیشرفت یک فرد در همان جهتی است که جسم ومغز او آمادگی دارند وهماهنگ عمل می کننند و می دانیم که نتیجه پیشرفت افراد پیشرفت جامعه است .

پس دیگر نگران چپ دستی عزیزانتان نباشید

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید